Adatkezelési Tájékoztató

a szerviz-szolgáltatást igénybevevők számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a gépkocsi-szerviz szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa és a Toyota márka-szervizek által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

A Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/  valamint a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com. honlap: www.toyota.hu/

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A gépkocsi-szerviz szolgáltatást igénybevevő ügyfelek.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők az ügyfelek következő adatait kezelik:

- az ügyfél neve,

- lakcíme,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- a gépkocsi azonosító adatai.

4. Az adatkezelés célja:

- gépkocsi-szerviz szolgáltatás nyújtása,

- szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás,

- ügyfél-elégedettség mérése.

5. Az adatkezelés jogalapja

A) Szerviz-szolgáltatás esetén:

- az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség, valamint

- a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettségek:

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 14. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy a gépkocsi-forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, továbbá

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

B) Szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés esetén:

az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

C) Az egyes szervízszolgáltatást követő ügyfél-elégedettség mérés esetén:

A Balogh Autószalonok Kft. a TCE-nek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke.

(Az ügyfél-elégedettség mérése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben ésszerűen számíthat arra, hogy az elégedettség mérésére sor kerülhet. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést — az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

6. Az adatkezelés módja

A Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait adatbázisában valamint a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzíti. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft. kizárólag a saját ügyfeleire vonatkozó adatokhoz férhet hozzá.

7. Adattovábbítás

A Balogh Autószalonok Kft.az ügyfél-adatokat a TCE központi elektronikus adatbázisába továbbítja.

A TCE az ügyfél-adatokat a Toyota mint vállalkozás-csoport európai központjába a Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium) számára továbbítja.

8. Az adatkezelés időtartama

- A Balogh Autószalonok Kft. és a TCE és a márka-szervizek a szerviz-szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezelik.

- A Balogh Autószalonok Kft. és TCE és a márka-szervizek az ügyfelek adatait szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezelik.

- A Balogh Autószalonok Kft. és a TCE az ügyfelek elégedettségét mérő kérdőívek adatait addig kezeli, amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

- Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

- dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

- Nitro Communication Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. C épület

- Forandig Kft. 7626 Pécs, Király u. 66.

- Max & Future Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

- IBEX Global UK, 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, UK 

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

-DLM Solution Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u.4/B.

10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A  Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei a 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre, illetőleg az penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználásához, illetőleg megtilthatják, hogy a Balogh Autószalonok Kft. és a TCE ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A Balogh Autószalonok Kft. és a TCE az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft. adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedele@toyota-ce.com


Adatkezelési Tájékoztató

a tesztvezetést igénybevevők számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a tesztvezetés szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa és a Toyota Central Europe Kft. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

A Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/, valamint a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com. honlap: www.toyota.hu/

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A tesztvezetést igénybe vevő ügyfelek.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők a tesztvezetést igénybe vevők következő adatait kezelik:

- az ügyfél neve,

- lakcíme,

- telefonszáma,

- e-mail címe

- gépjárművezetői engedély száma.

4. Az adatkezelés célja:

- a tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása,

- reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás,

- ügyfél-elégedettség mérése.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A) tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása esetén:

az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges , amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

B) reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés esetén:

az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

C) a tesztvezetést követő ügyfél-elégedettség mérése esetén:

a Balogh Autószalonok Kft., és a TCE-nek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke.

(Az ügyfél-elégedettség mérése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben ésszerűen számíthat arra, hogy az elégedettség mérésére sor kerülhet. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést — az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

6. Az adatkezelés módja

A Balogh Autószalonok Kft.,a tesztvezetésre jelentkezők adatait adatbázisában valamint a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzíti. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft.,kizárólag a saját ügyfeleikre vonatkozó adatokhoz férhet hozzá.

7. Adattovábbítás

A tesztvezetést igénybe vevők adatait a Balogh Autószalonok Kft., és a TCE központi elektronikus adatbázisába továbbítják.

A TCE a tesztvezetést igénybevevő ügyfelek adatait továbbítja a Toyota mint vállalkozás-csoport európai központjába a Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium) számára.

8. Az adatkezelés időtartama

- A TCE és a szolgáltatást nyújtó Balogh Autószalonok Kft., a tesztvezetésre jelentkezők adatait - amennyiben gépkocsivásárlásra nem kerül sor -, az esetlegesen felmerülő polgári jogi igény érvényesítése érdekében 2 évig kezelik, ezt követően törlik.

Amennyiben a tesztvezetésre jelentkezők hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a TCE és a Balogh Autószalonok Kft., adataikat reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása piackutatás érdekében kezelje, akkor adataikat nem törlik, hanem erre tekintettel az alábbiak szerint kezelik:

- A TCE és a szolgáltatást nyújtó Balogh Autószalonok Kft.,a tesztvezetést igénybe vevők adatait reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás érdekében az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezeli.

- A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek elégedettségét mérő kérdőívek adatait addig kezeli, amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

- Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

- dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

- IgnitionOne NV Hermes Plaza, Hermeslaan 1 - 1B-5th floor, 1831 Diegem, Belgium

- Nitro Communications Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C Épület, 4. emelet

- Katand Kft. 1119 Budapest, Ormay Norbert utca 13. a. ép. 1. em. 1.

- Driveco Tietájántie 4, 02130 Espoo, Finland

- IBEX Global UK, 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, UK

10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A Balogh Autószalonok Kft., ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.:05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a Balogh Autószalonok Kft., ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE ügyfelei a 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a TCE ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft., adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com  

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com


Adatkezelési Tájékoztató

gépjármű-vásárlók számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a gépkocsit vásárló ügyfeleit az általa és a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

A gépkocsit vásárló ügyfelek.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők az ügyfeleik következő adatait kezelik:

- az ügyfél neve,

- lakcíme,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- a gépkocsi azonosító adatai

4. Az adatkezelés célja:

- az ügyfél számára gépjármű értékesítése,

- szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás,

- ügyfél-elégedettség mérése.

5. Az adatkezelés jogalapja: A) gépkocsi-vásárlás esetén:

- az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség;

- a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettségek:

- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pf.tv.) 14. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy a gépkocsi-forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, továbbá

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

B) Szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés esetén:

az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

C) A vásárlást követő ügyfél-elégedettség mérése esetén:

a Balogh Autószalonok Kft-nek és a TCE-nek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke.

(Az ügyfél-elégedettség mérése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben ésszerűen számíthat arra, hogy az elégedettség mérésére sor kerülhet. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést — az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

6. Az adatkezelés módja

A Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait adatbázisában valamint a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzítik. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft., kizárólag a saját ügyfeleire vonatkozó adatokhoz férhet hozzá.

7. Adattovábbítás

A Balogh Autószalonok Kft., az ügyfél-adatokat a TCE központi elektronikus adatbázisába továbbítja.

A TCE az ügyfél-adatokat továbbítja a Toyota, mint vállalkozás-csoport európai központjába a Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium) számára.

8. Az adatkezelés időtartama

- A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezelik.

- Amennyiben a gépkocsi megrendelését követően a vásárlás meghiúsul, az adatkezelők az ügyfelek adatait az esetleges polgári jogi igény érvényesíthetősége érdekében 5 évig kezelik, ezt követően törlik.

- A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az ügyfelek adatait szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezelik.

- A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az ügyfelek elégedettségét mérő kérdőívek adatait addig kezeli, amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

- Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

- dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

- Nitro Communication Kft. 1036 Budapest Lajos u. 48-66. C épület

- Forandig Kft. 7626 Pécs, Király u. 66.

- Max & Future Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

- IBEX Global UK, 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, UK

10. Az érintettek jogai

 Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A Balogh Autószalonok Kft., ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg. 05-09-014017 e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a Balogh Autószalonok Kft., ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE ügyfelei a 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a TCE ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft. adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com


Adatkezelési Tájékoztató

a Toyota gépkocsik iránt érdeklődők és

a hírlevélre regisztrálók számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a gépkocsi-szerviz szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa és a Toyota márka-szervizek által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

A Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/  valamint a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com. honlap: www.toyota.hu/

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A gépkocsik iránt érdeklődők és a hírlevél-szolgáltatást igénylők.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők az érdeklődők következő adatait kezelik:

- név,

- e-mail cím

- telefon

4. Az adatkezelés célja:

- az érdeklődők számára a nekik megfelelő ajánlat és szerződés előkészítése

- a hírlevél-szolgáltatás nyújtása

5. Az adatkezelés jogalapja

- A gépkocsik iránt érdeklődők esetében az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint személyes adat kezelhető, ha az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

- A hírlevélre jelentkezők esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

6. Az adatkezelés módja

A gépkocsi iránt érdeklődők a márkakereskedésekben megadják a nevüket e-mail címüket vagy telefonszámukat. A hírlevélre jelentkezők a toyota.hu oldalon vagy a TCE, illetőleg Balogh Autószalonok Kft.,rendezvényein a nevük és e-mail címük megadásával regisztrálnak a hírlevél-szolgáltatásra. Az adatok a TCE által működtetett adatbázisba kerülnek.

A Balogh Autószalonok Kft.,a nála regisztrálók adatait a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzíti. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft. kizárólag a saját ügyfeleikre vonatkozó adatokhoz férhetnek hozzá.

7. Az adatkezelés időtartama

- A gépkocsi iránt érdeklődők adatait — amennyiben ajánlatkérésre illetőleg szerződéskötésre nem kerül sor — az adatkezelők 2 év után törlik.

- Az adatkezelők a hírlevélre regisztrálók adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 5 évig kezelik. A határidő lejárta után az adatok további kezeléséhez a regisztráló ismételt hozzájárulására van szükség.

8. Adatfeldolgozók igénybevétele

A TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

- Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

- dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

- Katand Kft. 1119 Budapest, Ormay Norbert utca 13. a. ép. 1. em. 1.

9. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A TCE gépkocsi iránt érdeklődő, illetőleg hírlevél szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei a 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további kezelését. A TCE és a vele partnerkapcsolatban álló márkakereskedések az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

11. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft. adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com