Adatkezelési Tájékoztató a szerviz-szolgáltatást igénybevevők számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a gépkocsi-szerviz szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa és a Toyota márka-szervizek által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

A Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2. Cg.05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/, a Toyota Central Europe Kft (TCE) székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com, honlap: www.toyota.hu , valamint a Toyota Motor Europe (TME)/ Avenue de Bourget, 1140 Brussels, Belgium, honlap: www.toyota-europe.com.

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A gépkocsi-szerviz szolgáltatást igénybevevő és alkatrészt vásárló ügyfelek.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők az ügyfelek következő adatait kezelik:

– az ügyfél neve,
– lakcíme,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– a gépkocsi azonosító adatai (alvázszám, rendszám, …..) műszaki adatai
– a gépkocsi szén-dioxid kibocsátására és üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatokat, a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatok.

4. Az adatkezelés célja:

– gépkocsi-szerviz szolgáltatás nyújtása,
– szerviz-emlékeztetők küldése,
– reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás,
– ügyfél-elégedettség mérése
– az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

5. Az adatkezelés jogalapja

A) Szerviz-szolgáltatás esetén:

– az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség, valamint
– a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettségek:
– a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 14. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy a gépkocsi-forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, továbbá
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

B) Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés esetésn:

az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

C) Szerviz emlékeztetők küldésse

az adatkezelőnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f. pontja szerinti jogos érdeke

(A szerviz emlékeztetők küldése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a gépjármű megvásárlásakor ésszerűen számíthat arra, hogy az esedékes szervizek időpontjáról az adatkezelő értesítést küld. Az emlékeztetők küldése a szerviz előírt időpontban történő elvégzését, ezáltal a járműnek a közúti forgalomban való biztonságos működését, így a Toyota mint cég jó hírnevének biztosítását is szolgálja. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést- az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

D) Az egyes szervízszolgáltatást követő ügyfél-elégedettség mérés essetéA Balogh Autószalonok Kft. a TCE-nek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke.

(Az ügyfél-elégedettség mérése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben ésszerűen számíthat arra, hogy az elégedettség mérésére sor kerülhet. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést — az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

E) Az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése essetéA Rendelet 6.cikk (1) bekezdés c. pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettséget ír elő az EU Bizottságának 2021/392 számú végrehajtási rendelete a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről. E rendelet a gyártók kötelezettségévé teszi a gépkocsi szén-dioxid kibocsátására és üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatok, a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatok gyűjtését és az alvázszámmal együtt történő továbbítását az Európai Bizottságnak.

6. Az adatkezelés módja

A Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait adatbázisában valamint a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzíti. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft. kizárólag a saját ügyfeleire vonatkozó adatokhoz férhet hozzá.

7. Adattovábbítás

A Balogh Autószalonok Kft.az ügyfél-adatokat a TCE központi elektronikus adatbázisába továbbítja.

A TCE az ügyfél-adatokat a Toyota mint vállalkozás-csoport európai központjába a Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium) számára továbbítja.

-Az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a márka szervizek a gépkocsi szén-dioxid kibocsátására, üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatokat és a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatokat a TME számára továbbítják.

8. Az adatkezelés időtartama

– A Balogh Autószalonok Kft. és a TCE a szerviz-szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezelik.

– A Balogh Autószalonok Kft. és TCE az ügyfelek adatait, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezelik.

-A Balogh Autószalonok Kft és a TCE az ügyfelek adatait a szerviz emlékeztetők küldése céljából az ügyfélkapcsolatot fennállása alatt addig kezelik, amíg az ügyfél ez ellen nem tiltakozik .

– A Balogh Autószalonok Kft. és a TCE az ügyfelek elégedettségét mérő kérdőívek adatait addig kezeli, amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.

-A Balogh Autószalonok Kft a gépkocsi szén-dioxid kibocsátására, üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatokat és a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatokat mindaddig továbbítja a TME számára, amíg az ügyfél ez ellen nem tiltakozik.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

– Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

– dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

– Nitro Communication Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. C épület

– Forandig Kft. 7626 Pécs, Király u. 66.

– Max & Future Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

– IBEX Global UK, 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, UK

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

-DLM Solution Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u.4/B.

10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei a 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre, illetőleg az penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználásához, illetőleg megtilthatják, hogy a Balogh Autószalonok Kft. és a TCE szerviz emlékeztetőkkel vagy ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

Ügyfeleink a márka-szerviz számára a szolgáltatás megrendelése során megtilthatják, hogy gépkocsijuk szén-dioxid kibocsátására, üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatokat és a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatokat márka szervizek a TME számára továbbítsák.

A Balogh Autószalonok Kft. és a TCE az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft. adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedele@toyota-ce.com

Módosítva: 2021.12.08

Adatkezelési Tájékoztató a tesztvezetést igénybevevők számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a tesztvezetés szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa és a Toyota Central Europe Kft. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/, valamint a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com. honlap: www.toyota.hu/

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A tesztvezetést igénybe vevő ügyfelek.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők a tesztvezetést igénybe vevők következő adatait kezelik:

– az ügyfél neve,

– lakcíme,

– telefonszáma,

– e-mail címe

– gépjárművezetői engedély száma.

4. Az adatkezelés célja:

– a tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása,

– reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás,

– ügyfél-elégedettség mérése.

5. Az adatkezelés jogalapja

A) tesztvezetés-szolgáltatás nyújtása esetén:

az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges , amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

B) reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés esetén:

az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

C) a tesztvezetést követő ügyfél-elégedettség mérése esetén:

Balogh Autószalonok Kft., és a TCE-nek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke.

(Az ügyfél-elégedettség mérése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben ésszerűen számíthat arra, hogy az elégedettség mérésére sor kerülhet. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést — az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

6. Az adatkezelés módja

Balogh Autószalonok Kft.,a tesztvezetésre jelentkezők adatait adatbázisában valamint a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzíti. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft.,kizárólag a saját ügyfeleikre vonatkozó adatokhoz férhet hozzá.

7. Adattovábbítás

A tesztvezetést igénybe vevők adatait a Balogh Autószalonok Kft., és a TCE központi elektronikus adatbázisába továbbítják.

A TCE a tesztvezetést igénybevevő ügyfelek adatait továbbítja a Toyota mint vállalkozás-csoport európai központjába a Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium) számára.

8. Az adatkezelés időtartama

– A TCE és a szolgáltatást nyújtó Balogh Autószalonok Kft., a tesztvezetésre jelentkezők adatait – amennyiben gépkocsivásárlásra nem kerül sor -, az esetlegesen felmerülő polgári jogi igény érvényesítése érdekében 2 évig kezelik, ezt követően törlik.

Amennyiben a tesztvezetésre jelentkezők hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a TCE és a Balogh Autószalonok Kft., adataikat reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása piackutatás érdekében kezelje, akkor adataikat nem törlik, hanem erre tekintettel az alábbiak szerint kezelik:

– A TCE és a szolgáltatást nyújtó Balogh Autószalonok Kft.,a tesztvezetést igénybe vevők adatait reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás érdekében az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezeli.

– A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek elégedettségét mérő kérdőívek adatait addig kezeli, amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

– Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

– dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

– IgnitionOne NV Hermes Plaza, Hermeslaan 1 – 1B-5th floor, 1831 Diegem, Belgium

– Nitro Communications Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C Épület, 4. emelet

– Katand Kft. 1119 Budapest, Ormay Norbert utca 13. a. ép. 1. em. 1.

– Driveco Tietájántie 4, 02130 Espoo, Finland

– IBEX Global UK, 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, UK

10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

Balogh Autószalonok Kft., ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.:05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a Balogh Autószalonok Kft., ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE ügyfelei a 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a TCE ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft., adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com  

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com

Adatkezelési Tájékoztató gépjármű-vásárlók számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a gépkocsit vásárló ügyfeleit az általa és a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2. , penzugy.a@baloghauto.com ,

a Toyota Central Europe Kft

(TCE) /székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com , honlap: www.toyota.hu, valamint a Toyota Motor Europe (TME) /Avenue du Bourget, 1140 Brussels, Belgium, honlap: www.toyota-europe.com.

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A gépkocsit vásárló ügyfelek.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők az ügyfeleik következő adatait kezelik:
– az ügyfél neve,
– lakcíme,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– a gépkocsi azonosító adatai (alvázszám, rendszám….) és műszaki adatai
– a gépkocsi szén-dioxid kibocsátására és üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatok, a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatok.

4. Az adatkezelés célja:

– az ügyfél számára gépjármű értékesítése,
– reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás,
– szerviz emlékeztető küldése
– ügyfél-elégedettség mérése,
– az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

5. Az adatkezelés jogalapja

A) gépkocsi-vásárlás esetén: – az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, illetőleg teljesítéséhez van szükség;
– a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettségek:
– a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pf.tv.) 14. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy a gépkocsi-forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, továbbá
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

B) Reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatási célú megkeresés esetén:

az ügyfélnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

C) Szerviz emlékeztetők küldése

A TCE-nek a rendelet 6. cikk (1) bekezdés f. pontja szerinti jogos érdeke.

(A szerviz emlékeztetők küldése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfelek, aki a gépjármű megvásárlásakor ésszerűen számíthat arra hogy az esedékes szervizek időpontjáról az adatkezelő értesítést küld. Az emlékeztetők küldése a szerviz előírt időpontban történő elvégzését, ezáltal a járműnek a közúti forgalomban való biztonságos működését, így a Toyota mint cég jó hírnevének biztosítását is szolgálja. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést- az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

D) A vásárlást követő ügyfél-elégedettség mérése esetén:

a Balogh Autószalonok Kft-nek és a TCE-nek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke.

(Az ügyfél-elégedettség mérése érdekében történő adatkezelés jogszerű célra irányul, az érintett az adatkezelő ügyfele, aki a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben ésszerűen számíthat arra, hogy az elégedettség mérésére sor kerülhet. Azáltal, hogy az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő késedelem nélkül megszünteti az ilyen célú adatkezelést — az nem okoz indokolatlan mértékű beavatkozást az érintettek magánszférájába, nem jár a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmével.)

E) Az EU 2019/631.számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése esetén

a Rendelet 6.cikk (1) bekezdés c. pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettséget ír elő az EU Bizottságának 2021/392 számú végrehajtási rendelete a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén dioxid kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről. E rendelet a gyártók kötelezettségévé teszik a gépkocsi szén dioxid kibocsátására és üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatok, a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatok gyűjtését és az alvázszámmal együtt történő továbbítását az Európai Bizottságnak.

6. Az adatkezelés módja

A Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait adatbázisában valamint a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzítik. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft., kizárólag a saját ügyfeleire vonatkozó adatokhoz férhet hozzá.

7. Adattovábbítás

A Balogh Autószalonok Kft., az ügyfél-adatokat a TCE központi elektronikus adatbázisába továbbítja.

A TCE az ügyfél-adatokat továbbítja a Toyota, mint vállalkozás-csoport európai központjába a Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, Belgium) számára.

-Az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a márka-szervizek a gépkocsi szén dioxid kibocsátására, üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatokat és a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatokat a TME számára továbbítják.

8. Az adatkezelés időtartama

– A TCE és a Balogh Autószalonok Kft.,az ügyfelek adatait a Pftv. előírására tekintettel 15 évig kezelik.

– Amennyiben a gépkocsi megrendelését követően a vásárlás meghiúsul, az adatkezelők az ügyfelek adatait az esetleges polgári jogi igény érvényesíthetősége érdekében 5 évig kezelik, ezt követően törlik.

– A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az ügyfelek adatait szerviz-emlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvétel napját követő öt évig kezelik.

-A TCE és a Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait a szerviz emlékeztetők küldése céljából az ügyfélkapcsolat fennállása alatt addig kezelik, amíg az ügyfél ez ellen nem tiltakozik

– A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az ügyfelek elégedettségét mérő kérdőívek adatait addig kezeli, amíg az ügyfél az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó megkeresés napját követő 3 évig.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

A TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

– Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

– dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

– Nitro Communication Kft. 1036 Budapest Lajos u. 48-66. C épület

– Forandig Kft. 7626 Pécs, Király u. 66.

– Max & Future Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59.

– IBEX Global UK, 3rd Floor, 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE, UK

10. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A Balogh Autószalonok Kft., ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. Cg. 05-09-014017 e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a Balogh Autószalonok Kft., szerviz emlékeztetőkkel vagy ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

A TCE ügyfelei a 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat személyes adataik direkt marketing, szervizemlékeztetők küldése, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat, rendezvényekre szóló meghívók eljuttatása, piackutatás céljából történő további felhasználását, illetőleg megtilthatják, hogy a TCE ügyfél-elégedettség mérése céljából megkeresse.

Ügyfeleink az általuk igénybe vett márka szerviz számára a szolgáltatás megrendelése során megtilthatják, hogy gépkocsijuk szén-dioxid kibocsátására, üzemanyag fogyasztására vonatkozó adatokat és a gépkocsi által megtett távolságra vonatkozó adatokat márka szervizek a TME számára továbbítsák.

A TCE és a Balogh Autószalonok Kft., az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft. adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com

Módosítva: 2021.12.08

Adatkezelési Tájékoztató a Toyota gépkocsik iránt érdeklődők és a hírlevélre regisztrálók számára

A Balogh Autószalonok Kft. tájékoztatja a gépkocsi-szerviz szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa és a Toyota márka-szervizek által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:

Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 email cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/  valamint a Toyota Central Europe Kft. (TCE)/székhely: Budaörs, Budapark Keleti 4. email: adatvedelem@toyota-ce.com. honlap: www.toyota.hu/

2. Az adatkezeléssel érintett személyek

A gépkocsik iránt érdeklődők és a hírlevél-szolgáltatást igénylők.

3. A kezelt adatok:

Az adatkezelők az érdeklődők következő adatait kezelik:

– név,

– e-mail cím

– telefon

4. Az adatkezelés célja:

– az érdeklődők számára a nekik megfelelő ajánlat és szerződés előkészítése

– a hírlevél-szolgáltatás nyújtása

5. Az adatkezelés jogalapja

– A gépkocsik iránt érdeklődők esetében az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint személyes adat kezelhető, ha az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

– A hírlevélre jelentkezők esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

6. Az adatkezelés módja

A gépkocsi iránt érdeklődők a márkakereskedésekben megadják a nevüket e-mail címüket vagy telefonszámukat. A hírlevélre jelentkezők a toyota.hu oldalon vagy a TCE, illetőleg Balogh Autószalonok Kft.,rendezvényein a nevük és e-mail címük megadásával regisztrálnak a hírlevél-szolgáltatásra. Az adatok a TCE által működtetett adatbázisba kerülnek.

Balogh Autószalonok Kft.,a nála regisztrálók adatait a TCE központi elektronikus adatbázisában rögzíti. A TCE és a Balogh Autószalonok Kft. az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék. A TCE központi adatbázisából a Balogh Autószalonok Kft. kizárólag a saját ügyfeleikre vonatkozó adatokhoz férhetnek hozzá.

7. Az adatkezelés időtartama

– A gépkocsi iránt érdeklődők adatait — amennyiben ajánlatkérésre illetőleg szerződéskötésre nem kerül sor — az adatkezelők 2 év után törlik.

– Az adatkezelők a hírlevélre regisztrálók adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 5 évig kezelik. A határidő lejárta után az adatok további kezeléséhez a regisztráló ismételt hozzájárulására van szükség.

8. Adatfeldolgozók igénybevétele

A TCE adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:

– Progression Kft. 1147 Budapest Lőcsei u. 86.

– dPortal Kft. 1191 Budapest, Kosárfonó u. 24.

– Katand Kft. 1119 Budapest, Ormay Norbert utca 13. a. ép. 1. em. 1.

9. Az érintettek jogai

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A TCE gépkocsi iránt érdeklődő, illetőleg hírlevél szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei a 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további kezelését. A TCE és a vele partnerkapcsolatban álló márkakereskedések az Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfeleik számára hozzáférhetővé teszik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet

Balogh Autószalonok Kft. ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a penzugy.a@baloghauto.com e-mail címre megküldött levélben továbbá a TCE mint az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén valamint beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

11. Az adatvédelmi tisztviselő

Balogh Autószalonok Kft. adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

 

A TCE adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa címe: 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4. e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com

Adatkezelési Tájékoztató süti tájékoztató

a balogh autószalonok kft. ún. sütik (cookie-k) és helyi adattárolás segítségével teszi honlapjait egyszerűbben használhatóvá, hogy az ön igényeinek megfelelően személyre szabhatók legyenek. ez a tájékoztató útmutató azzal a céllal jött létre, hogy a lehető legérthetőbben elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, mire használjuk őket, és hogy milyen módon lehet ezeket beállítani vagy törölni – ha ön éppen ezt szeretné.  

honlapunkra lépve engedélyezheti a sütik alkalmazását.

amennyiben az engedélyt nem adja meg az korlátozhatja a honlap látogatását.

mi az a süti?

szinte minden honlap használ sütiket. a süti egy kis fájl, ami elmenti az internetes beállításokat. ezt a honlap első meglátogatásakor tölti le a böngésző. amikor legközelebb visszatér erre a honlapra ugyanarról az eszközről, akkor a böngésző megnézi, hogy van-e kapcsolódó süti (ami pl. tartalmazza a honlap nevét), és a sütiben lévő adatokat elküldi a honlapnak. ily módon a honlap felismeri, hogy ön nem először látogatja az oldalt, és – bizonyos esetekben – ennek megfelelően alakítja a honlap tartalmát.

 a sütik előnyei

egyes sütik rendkívül hasznosak, mert felhasználóbaráttá teszik azokat a honlapokat, amiket ön rendszeresen meglátogat. ha ön ugyanazt a számítógépet és böngészőt használja, mint korábban, akkor a sütik megjegyzik a beállításait, tájékoztatnak minket arról, hogy hogyan szokta használni honlapunkat, és olyan tartalmakat tesz elérhetővé a honlapon, ami megfelel az ön érdeklődésének és elvárásainak. a honlapunk által használt sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek alapján ön személyesen beazonosítható lenne.

a sütik kezelése és törlése

ha meg szeretné változtatni azt, ahogy a böngésző kezeli a sütiket – ideértve a balogh autószalonok kft. honlapjáról (vagy bármely más honlapról) érkező sütik blokkolását vagy törlését –, akkor ezt a böngésző beállításainál tudja megtenni. a sütik kezelésénél a legtöbb böngésző lehetővé teszi az összes süti elfogadását/elutasítását, csak bizonyos fajta sütik elfogadását, vagy akár azt is beállíthatja, hogy engedélyt kérjen öntől minden egyes süti lementése előtt. ezenkívül lehetőség van a sütik törlésére is. a sütik kezelésének és törlésének menete böngészőfüggő.

a következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. a böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat.

• a chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )

• a firefox cookie beállításai (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami )

• az internet exporer cookie beállításai (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )

• a safari cookie beállításai (mac) (http://support.apple.com/kb/ph5042 )

• a safari cookie beállításai (iphone és ipad) (http://support.apple.com/kb/ht1677 )

az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/hu/txt/pdf/?uri=celex:32016r0679&from=hu 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi cxii. törvény (a továbbiakban: info tv.),

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi xlviii. törvény, hatályos szövege:

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi clv. törvény,

a honlap látogató mint érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet a balogh autószalonok kft. ügyfelei 3516 miskolc, forrás utca 2. címre valamint beadvánnyal fordulhat a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósághoz (1125 budapest, szilágyi erzsébet fasor 22/c), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

 

az adatvédelmi tisztviselő

 

balogh autószalonok kft. adatvédelmi tisztviselő neve: hajdu zsuzsanna címe: 3516 miskolc, forrás utca 2. e-mail címe: penzugy.a@baloghauto.com

 

a www.toyotabalogh.hu honlapon előforduló sütik részletezése:

 

toyotabalogh.hu „session” sütik:        munkamenetazonosítók (phpsessid)

munkamenet azonosítására szolgál. csak a böngésző bezárásáig léteznek ezek a sütik. az adatok nem továbbítódnak, csak helyben található meg.

google – adwords, analytics, adsense (_ga, _gat, _gid) sütik:

külső hirdetések kezelésére és statisztikai adatok gyűjtésére szolgál. információt továbbít a 3. fél részére, jellemzően az usa területére. arra szolgál, hogy a honlap üzemeltetői elemzéseket tudjanak megtekinteni, hogy a látogatók miként férnek hozzá a honlaphoz (közvetlen, keresőben lévő találatra kattintva,…), hogyan és meddig látogatja az adott oldalakat. az adatgyűjtésbe beletartozhatnak az alábbi névtelen adatok: látogató ip címe, böngészőtípusa, képernyő felbontása, és egyéb műszaki információval szolgáló adatok. a _gid süti megőrzésének ideje 24 óra, a többi google sütik esetében legfeljebb 2 év.

részletes információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

doubleclick.net sütik:

szintén a google céghez köthető. amennyiben a látogató egy google hirdetésre kattintva jutott el az adott honlapra, akkor egy doubleclick sütit helyez el a látogató számítógépén. anonimizált azonosító révén képes felismerni és személyre szabott hirdetéseket tud szolgáltatni a látogató részére. a megtekintett honlap url címe és a látogató ip címe kerül továbbításra, szintén a google adatközpontjaiba, jellemzően amerikai egyesült államok területére. a süti élettartama 1 év.

mindegyik, a www.toyotabalogh.hu honlapon előforduló sütik esetében elmondható, hogy személyes adatokat közvetlen nem kezel, minden adat anonimizált módon kerül felhasználásra, statisztika vagy látogatókövetés céljából.

Adatkezelési Tájékoztató közösségi média alkalmazásához

A következőkben szeretnénk Önt a Balogh Autószalonok Kft.  közösségi média felületeinek a használta során felmerülő adatkezelési tevékenységéről tájékoztatni, megfelelve ezáltal az adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének.

1.) Adatkezelő         

Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/ Képviseli: Balogh Attila ügyvezető (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Adatvédelmi Tisztviselő: Hajdu Zsuzsanna 3516 Miskolc, Forrás utca 2.   e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com

 a következő közösségi médiákat alkalmazza:

Facebook:  https://www.facebook.com/pg/toyotabaloghofficial 

Társaságunk mellett a közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek. Az üzemeltető adatkezelésére Társaságunknak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.

Társaságunk adatkezelése

A szociális média felületeinken megadott adatait pl.: kommentárok, videók, képek, linkek, hírek stb. a szociális média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé és Társaságunk részéről semmilyen egyéb célból nem kerülnek felhasználásra.  Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Társaságunk hivatalos közösségi média oldalain tartalmakat töröljünk, amennyiben ez szükséges. Adott esetben tartalmait az oldalainkon keresztül megosztjuk, amennyiben erre a szociális média felület lehetőséget biztosít (Megosztás gomb) és kommunikálunk Önnel a médiafelületen keresztül. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés célja a kommunikációs tevékenységünk és szerződési kötelezettségünk teljesítése.

Amennyiben Ön egy, az általunk is befolyásolható konkrét adatkezelés ellen szeretne tiltakozni, kérjük, forduljon az Adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Ebben az esetben tiltakozását megvizsgáljuk.

Ha a közösségi média felületen keresztül tesz fel részünkre egy kérdést, a szükséges választól függően adott esetben felhívjuk a figyelmét biztonságosabb kommunikációs csatornákra, ahol a titoktartás, bizalmasság garantált. Önnek mindig lehetősége van arra, hogy bizalmas kérdéseit a fent megjelölt elérhetőségekre küldje el részünkre.

Ahogy fentebb említettük, ahol a közösség média felület üzemeltetője számunkra lehetősége ad, ott ügyelünk arra, hogy a közösségi média felületeinket adatvédelmi szempontból megfelelően alakítsuk.

Társaságunk felhasználja a közösségi média felület üzemeltetője által rendelkezésünkre bocsátott demográfiai, érdeklődésen alapuló, viselkedésalapú vagy helyalapú célcsoport-definíciókat a reklámokhoz, promóciókhoz, azért, hogy Ön csak érdeklődésének megfelelő reklámokat kapjon. Személyes azonosítás Társaságunk részéről nem történik. Az oldal-statisztikákat, amelyeket a média felület üzemeltetője bocsát a rendelkezésünkre, csak korlátozottan tudjuk befolyásolni és nem tudjuk kikapcsolni.

A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése

A közösségi média felület üzemeltetője webkövető/ tergetált marketing eljárást alkalmaz. A targetálás (azon beállítások összessége, amelyek meghatározzák, hogy egy hirdetés milyen feltételek teljesülése esetén jelenjen meg) ugyanakkor attól függetlenül is megtörténhet, hogy a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által gyakorolt targetálásra Társaságunknak nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást Társaságunk nem tudja deaktiválni.

Kérjük, figyeljen arra, nem kizárható, hogy a szociális média felület üzemeltetője az Ön profil, – és viselkedésadatait használja, ezáltal a szokásait, személyes kapcsolatait, preferenciáit stb. kiértékelje. Társaságunknak nincs ráhatása az Ön személyes adatainak kezelésére az üzemeltetőnél.

További információkat az üzemeltető adatkezelésével illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Az Ön által részünkre közvetlenül átadott információkon túl, közösségi média felületeinken további személyes adat gyűjtésére nem használjuk. Adatkezelésünk célja. hogy átfogóbb képet kapjunk termékeinkről és szolgáltatásainkról, az igényeknek megfelelően fejlesszük, optimalizáljuk azokat és  biztosítsuk a vásárlók felé jobb és magasabb szintű kiszolgálást.

Fentebb említett célokból az online platformokon/közösségi média felületeken (pl. Facebook,) történő nyilvános hozzászólásokat annak tartalma alapján alapján értékeljük és szolgáltatásaink fejlesztése , vásárlóink jobb kiszolgálása és minőségbiztosítási szempontjaink alapján használjuk fel. Csak azok a hozzászólások válnak számunkra elérhetővé, megtekinthetővé, amelyek a nyilvánosság számára is elérhetőek.

Az így elért adatok terjedelmét elsősorban az adott poszt/közzététel jellege és tartalma határozza meg, így érintett lehet szöveges kiírás vagy feltöltött képfájl. 

A személyes adatok kezelésnek jogalapja 

A közösségi média keretében a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, mivel Társaságunk jogos érdeke, hogy termékeink és szolgáltatásaink hiányosságait felismerhessük, megfelelően reagáljunk rájuk és optimalizáljuk szolgáltatásainkat.

Címzettek / címzettek kategóriái:

A közösségi Média keretében kezelt személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek részére. 

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Az elemzés során tudomásunkra jutott releváns adatokat a Balogh Autószalonok nem tárolja véglegesen, hanem azokat célzottan a potenciálisan szükséges ellenintézkedések analizálásig illetve végrehajtásáig kezeli. 

Rendezvényeken/Eseményeken készült képfelvételek adatkezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk Rendezvényeken/Eseményeken vehet részt, mint szervező, szponzor, partner, társpartner vagy meghívott. A Rendezvényen való részvétel során Társaságunk törekszik a hangulat, események, programok, tevékenység megörökítésére és megosztására a nyilvánosság felé, hogy minél szélesebb körben megismerjék Vásárlóink, Partnereink és egyéb harmadik személyek Társaságunk szerteágazó aktivitását (pl. környezetvédelem, társadalmi szerepvállalás, sportolók, művészek támogatása, adományozás, stb.), szolgáltatásait  kiterjesszük, fejlesszük és optimalizáljuk azokat. Fontosnak tartjuk, hogy a megörökítés során szerepet kapjanak a természetes személyek (Vásárlók, Partnerek, és egyéb harmadik személyek) megjelenítése, a közvetlenség, vásárlóközpontúság, barátságosság szempontjából, így Társaságunk képfelvételeket készít és használ fel, amely tevékenység adatkezelésnek minősül. A gyermekek képfelvétele tekintetében a Rendezvényre/Eseményre belépő törvényes képviselők hozzájárulását tekintjük irányadónak a jelen pontban írt adatkezelés tekintetében.

Az Adatkezelés részletei: 

Képfelvételek készítése

Adatkezelő: Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/ Képviseli: Balogh Attila ügyvezető

Adatvédelmi Tisztviselő: Hajdu Zsuzsanna 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com

Az adatkezelés célja: a Balogh Autószalonok Kft részéről a Rendezvényről/Eseményről készített kommunikációhoz, beszámolóhoz képi felvételek csatolása, megjelenítése. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Rendezvényen tömegfelvételek készüljenek, vagyis olyan képek, amelyek összhatásában örökítik meg az eseményeket. 


Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy promótálja a Rendezvényeit, fényképeken keresztül bemutassa a Rendezvény/Esemény hangulatát.

 
A kezelt adatok köre: a Rendezvényre belépő/ részt vevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása.
Az adatkezelés időtartama: tiltakozáshoz vagy törléshez való jog érvényesítéséig, illetve amíg Adatkezelő Rendezvényeken, Eseményeken részt vesz. 

Képfelvételek felhasználása

AdatkezelőBalogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2. Cg.05-09-014017 e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/ Képviseli: Balogh Attila ügyvezető

 

Adatvédelmi Tisztviselő: Hajdu Zsuzsanna 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com

Címzettek: Facebook,

Az adatkezelés célja: a Balogh Autószalonok Kft. részéről a Rendezvényről/Eseményről készített kommunikációhoz, beszámolóhoz képi felvételek csatolása, megjelenítése. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Rendezvényen tömegfelvételek készüljenek, vagyis olyan képek, amelyek összhatásában örökítik meg az eseményeket. 


Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy promótálja a Rendezvényt, népszerűsítse megjelenését, aktivitását a Rendezvényen/Eseményen, a  fényképeken keresztül bemutassa a Rendezvény/Esemény hangulatát, a programokat, a résztvevők tevékenységét.  
A kezelt adatok köre: a Rendezvényre belépő/ részt vevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása, Esemény/Rendezvény amelyen adott helyen és időpontban tartózkodtak. 
Az adatkezelés időtartama: tiltakozáshoz vagy törléshez való jog érvényesítéséig illetve Adatkezelő Facebook profiljának fennállásáig. 

Az érdekmérlegelési tesz megállapításai: ………….

Érintett jogai a képfelvételeket érintő adatkezeléssel összefüggésben

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését, megilleti a tiltakozáshoz való jog – figyelemmel a GDPR 21. cikk (1) bekezdésére – illetve kérheti az adatainak korlátozását. 
Az Érintett kérdéseivel fordulhat

Balogh Autószalonok Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-09-014017 e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com honlap: https://www.toyotabalogh.hu/ Képviseli: Balogh Attila ügyvezető

Adatvédelmi Tisztviselő: Hajdu Zsuzsanna 3516 Miskolc, Forrás utca 2.   e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com illetőleg panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat). 


 
Általános érintetti jogok

Személyes adatainak adatkezelésével kapcsolatban a GDPR Önnek, mint honlap-használónak bizonyos jogokat biztosít:

1.) Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15.cikk)

Önnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt valamennyi információhoz hozzáférést kapjon.

2.) Helyesbítéshez és törléshez való jog (GDPR 16. és 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön jogosult továbbá arra is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan, indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt valamely indok fennáll, pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből gyűjtötték vagy más módon kezelték.

3.) Az adatkezelés korlátozásához való jog  (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben a GDPR 18. cikkében felsoroltak valamelyike teljesült: pl.: Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és az esetleges kivizsgálás időtartamára, miszerint az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelés korlátozására kerül sor.

4.) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

A GDPR 20. cikkében felsorolt egyes esetekben joga van arra, hogy az Önt érintő személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérje ezen adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását az adatkezelőtől.

5.) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön a saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján bármikor kifogásolhatja személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelést, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy a feldolgozást olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

Ön jogosult a GDPR 77. cikke alapján az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, amennyiben véleménye szerint az Önt érintő adatkezelés jogsértő. Az illetékes hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-Mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Balogh Autószalonok Kft., adatvédelmi tisztviselő neve: Hajdu Zsuzsanna 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail cím: penzugy.a@baloghauto.com